Buy Antabuse online

Site İçi Arama


Genel Arama
Sözlük Evinde Arama
Kullanıcı Girişi

Anasayfa Yazarlar Cemiyeti Editörden Taarruf (Doğuş Devrinde Tasavvuf) – Kelabazi
 • Taarruf (Doğuş Devrinde Tasavvuf) – Kelabazi

  Dikkat, yeni pencerede açar PDFYazdırE-posta

   

  Taarruf (Doğuş Devrinde Tasavvuf) – Kelabazi

  Süleyman Uludağ tarafından çevirisi yapılan ve tasavvuf ekolünün en önemli kaynaklarından birisi kabul edilen Taarruf un tam ismi et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf’tur. Yazarı Tacü’l-İslam Ebubekir Muhammed b. İshak Buhari Kelabazi sufi, muhaddis, fakih ve usuli gibi sıfatları ile bilinir.

  Ibn Teymiye tarafından Kureyşi ile birlikte bazı noktalardan eleştirilmekte, zühd ile tasavvuf hakkında sahabe ve tabiin’in yolundan yüz çevirerek onlardan sonra eser yazan zahidlerin sözlerini kabul ettiklerini iddia eder. Şahsen, Ibn Teymiyye’nin ilminin zerresine sahip olmamakla birlikte okuyarak ve karşılaştırarak elde ettiğim nihai kanaatim bunun aksi yönündedir. Zira, Ibn Teymiyye tasavvufun en şiddetli muhaliflerinden birisi olarak bilinse dahi, daha önceki bir kaç yazımda bahsettiğim gibi aslında Selefi tasavvufun büyük sufilerinden birisidir. Onun tenkitleri diğer tasavvufi okullara (örn. Felsefi) ve sahte tasavvufi akımlaradir.  Sülemi’nin Tabakat ve Kureyşi’nin Risale’sinde bahsedilen Mürtaiş, Rüzbari, Nasrabazi gibi sufiler ile aynı dönemde ve tasavvufun hem doğuş, hem de yakın ve gelişme dönemlerinde yaşamıştır. Kendi döneminde dahi, sahte sufilik ve tasavvufi öğretilerden yakınan Kelabazi “Tasavvufun manası gitti, ismi kaldı. Hakiki sufilik kayboldu, onun yerini şekilcilik aldı..” demektedir. Aynı zamanda, hadis, fıkıh ve benzeri bir çok konuda aldığı eğitimler ile öne çıkan Kelabazi, sünni sufiliğin mahiyeti,doğuş ve gelişmesi, mutasavvıfların fikirleri ve yaşantıları hakkında aktardığı bilgiler açısından güvenilir ve önemli bir kaynaktır.

  Amelde hanefi mezhebine tabii olan Kelabazi, fıkhi derecesi ile hanefi fakihleri arasında sayılır. Diğer hanefi fakihleri gibi mantığın bütün inceliklerine riayet eden, akli kıyas ve istidlalleri en geniş şekilde kullanan, temelde reyci (ehl-i rey, akılcı) bir alimdir. Bu sebeple, Kelabazi tasavvufu akıl ile hisse, lafız ile manaya, zahir ile batına aynı derecede önem veren Serrac, Kureyşi, Gazali ve Hucviri tasavvufu gibi akılcı ve nascıdır.

  Süleyman Uludağ’ın giriş kısmında yazdığı bilgiler ve yorumlarla ilgili de bazı tenkitler yapılabilir. Ancak konunun uzunluk ve derinliği sebebiyle eserde Taarruf’a ve çevirisine odaklanmak çok daha yararlı olacaktır.

  Taarruf’un çeviri kısmında bahsi geçen konulardan bazıları şunlardır;

  Sufi kavramı ve Tasavvuf akaidi, Tevhid, Allah’ın sıfatları, Rü’yet, Kader – İnsan fiilinin yaratılması, İstita’at, Cebir, Eslah, Va’d tehdid, Şefaat, Marifet, Ruh, Melek, Peygamber, Keramet, Mucize, İman, İmanın hakikatleri, Fıkıh mezhepleri, ticaret, Tasavvuf ıstılahları, Hal, Tasavvufun mahiyeti, Hatırları keşf, İstirsal, Sufilerin makamları, Tevbe, Zühd, Sabır, Fakr, Tevazu, Havf, Takva, İhlas, Şükür, Tevekkül, Rıza, Yakin, Zikir, Üns, Kurb, İttisal, Mahabbet, Tasavvuf ıstılahları, Tecrit,Tefrit, Vecd, Galabe, Sekr – sahv, Şuhud – Gaybet, Cem, Fark, Tecelli, İstitar, Fena, Beka, Marifetin hakikatleri, Tevhid, Arifin sıfatları, Mürid, Murad, Mücahede, Muamele, Halkla konuşma, Vera, Latife ve hatifle uyarılma, Firaset, havatır, Rüya, Gayretullah, Tahammül, Ölüm, Sufilerin latif halleri ve sema.

  Eserin sonunda ek olarak; el-Fıkhu’l-ekber, Akaid metni, Kitab fi mezahibi’l-mutasavvıfa ve tasavvuf ıhtılahları ile ilgili bilgi ve açıklamalar sunulmaktadır. Karşılaştırmalar başlığı altında her başlık ve konunun farklı kaynak kitaplardaki ilgili bölüm sayfalarına atıflar yapılmaktadır.

  Elimde bulunan Mayıs 1992 tarihli 2. basımı tüm içerikle birlikte 325 sayfadan oluşmaktadır. Tasavvuf ve ıstılahları ile ilgili bilgi almak isteyen okuyucu açısından mutlaka başvurulması gereken kaynaklardan birisi olan Taarruf’un çevirilerinden birisi olarak dikkate alınması gereken bir çalışmadır.

  Yayın         : Taarruf  ( Doğuş Devrinde Tasavvuf )

  Yazar         : Kelabazi ( Çeviri : Süleyman Uludağ )

   

  Yayın evi  : Dergah Yayınları

   

  Uluslararası Rumi Mevlevi

  Mevlevi Mukabele-i Şerif(Mevlevi Sema Ritüeli- Töreni) Günleri Bağlantısı

  http://www.rumimevlevi.com/tr/haberler/2610


  International Rumi Mevlevi

  The Days Of Sema Peformances (Whirling Dervishes Ritual ) Link

   

  http://www.rumimevlevi.com/en/news/2610

  

  Yazarın Diğer Yazılarını Göster / Author's Other Articles

Röportajlar
Anket

Uluslararası Rumi Mevlevi Topluluğu'nun Sitesini Nereden Öğrendiniz?

Neticeler


Other Polls

konser nukte multimedia foto kitap evi