Buy Antabuse online

Site İçi Arama


Genel Arama
Sözlük Evinde Arama
Kullanıcı Girişi

Anasayfa Yazarlar Cemiyeti Hüseyin Top MEVLEVÎ USÛL VE ADABI
 • MEVLEVÎ USÛL VE ADABI

  Dikkat, yeni pencerede açar PDFYazdırE-posta

  MEVLEVÎ USÛL VE ADABI


  Mevlevi Ayini ve Semâ Törenleri çok kez doluluk sözkonusu olabilmektedir. Rezervasyon talep formunu doldurup yollayabilir ya da  info@rumimevlevi.com e-posta adresine rezervasyon talep formunda istenen bilgileri email olarak yollayabilirsiniz. İstenen bilgiler: Tarih; Ad-Soyadı; Kişi sayısı; Cep telefon numarası?

  ***

  Bu varlık âleminde mevcut olan her şey, hayatiyetini, görünen veya görünmeyen birtakım kurallar içerisinde devam ettirir. Doğum da, hayat da, ölüm de kurallarla çerçevelenmiş, kayıtlanmıştır. İnsan olsun, hayvan olsun, bitki olsun, hemen her cinsin, kendi gruplarında kuralları ve yaşama sistemleri aynıdır; şekilleri aynı, organları aynıdır ve aynı yerdedir.

  Bu bir yeknesaklıktır. Yeknesaklık, hayatın ana kuralıdır. Determinizm de denilen bu küllî yeknesaklık olmasaydı, müsbet ilimler meydana gelmezdi. Zâten ilim denilen şey, varlık âleminin ve mevcut yaşantının kurallarından, analiz ve sentezinden başka bir şey değildir. Aynı sebepler aynı neticeleri doğurmasaydı, su hemen her yerde yüz derecede kaynamasaydı, değişmez ilke ve kurallar olmasaydı, ilim de olmazdı. Bütün bunlar, varlık âleminin ve yaşanan hayâtın, şuurlu bir sistemle ve özlü kurallarla, tek noktadan yaratıldığını ve yönetildiğini göstermektedir. Hayat gibi din de kurallardan ve prensiplerden ibârettir. “Sünnetullah, âdetullah” denilen değişmez kurallar kanalında akıp giden bu nizâmın, bu hayâtın değişmez kuralları olduğu gibi, insanın mânevî yapısına yön veren dinlerin ve mistik hayâtın   da vazgeçilmez, “olmazsa olmaz” prensipleri ve kuralları vardır. Mânevî yapımızın ana kaynağı ve gıdâsı olan dinler, tamamıyla disiplindir ve bu disiplini meydana getiren de kurallar dizisidir. Maddî hayattan mânevî yapı sökülüp atılamayacağı gibi, mânevî hayattan da din ve mistik inanç söküp atılamaz.

  Din, ilâhî emir ve yasakları, ilâhî tavsiyeleri ihtivâ eden bir kurallar mecmûası, serâpâ disiplin ipleriyle örülmüş, ilâhî bir sığınaktır. Din, inanç sistemi ile namaz, oruç gibi uygulamaları ile sakadası, duâsı ile baştan başa kurallar ile örülü ilâhi bir çerçevedir. Dinlerin bünyesinden de anlayış ve yorum nüansları ile birtakım yan yollar doğmuştur. Tevhîd yolunda bu ana hedefe kilitlenmiş olan ve Allah’a ulaşmaktan başka gâyesi olmayan bu akımlara “tarîkat” denir. “Tarîk” Arapça’da bir çeşit yol, özel yol,  izlenen yol, yöntem, meslek demektir. Çoğulu, “turuk” gelir. Tarîkatlere de turuk-ı aliyye (yüce yollar) denir. Bu yollar, din merkezli tasavvuf anlayışının yolları, insanı yaradanına götüren, gerçek mutluluğa ulaştıran İlâhî feyzin kanallarıdır.

  Her dinin, kendi bünyesinden birtakım tarikatlar doğmuştur. Bu, İslâm’da böyle olduğu gibi diğer dinlerde de böyledir. Hatta Hristiyanlık’taki tarîkatlar, İslâmî tarikatları ikiye üçe katlayacak kadar çoktur ve çeşitlidir.

  Diğer yandan dinler, mânevî yapının omurgasıdır, ana yoludur ve anayasasıdır. Anayasaların uygulamada, birtakım kanun ve içtihatlarla yorumlanması gibi mistik hayâtın ana kaynakları olan dinler de kutsallar da, yine kutsal kitapların gösterdiği istikamette din ve tasavvuf ulularınca yorumlanmakta, çiçeklenip renklenmekte, ayrıntılarla belirginlik kazanmaktadır. Dînin kurallarına yapılan bu nakış ve süslemeler, mânevî hayatın rengi ve âhengi olan tarikatları doğurmuştur. Her dinin kendine özgü kuralları olduğu gibi, mistik hayatta izlenecek yol olan bu kurallardan doğan tarikatların da doğal olarak kendilerine has birtakım kuralları ve uygulamaları olacaktır. Ülkemizde tekkeler kapatılmış olduğu için tarikat kurallarını, geleneklerini, yaşayan kurallar olarak müşâhede etmek oldukça zorlaşmış, hatta imkânsız hâle gelmiştir. Tarikatlar arasında adı geçen Mevlevîlik ise aslında bir tarikat olmaktan öte, bir kültür, bir san’at, bir aşk ve mânevî neş’e ekolüdür. Böyle olduğu için de Mevlevilik adeta “yasak” kapsamı dışında tutulmuş, Mevlevî sema’ını günümüzde de devlet erkânının izlediği bir san’at şâheseri olarak ilgiye ve rağbete mazhar olmuştur, olmaktadır.

  Aslında yüce Mevlâna, ölümsüz eserlerini verirken, sohbetlerde bulunup semâ ederken hiçbir zaman “Ben bir Mevlevîlik tarîkati kuruyorum.” tarzında bir fikre kapılmamıştır. O sadece kendi inancını, aşkını ve mistik heyecanını doya doya yaşayan bir ulu erendir.

  Hz. Mevlâna’dan sonra onun neslinden gelenler, onun peşinden gidenler, onun yolunda olanlar, bu büyük mutasavvıfın yaşantısını, fikirlerini ve semâ’ını örnek almışlar,   bunları kurallara bağlayıp kurumlaştırmışlardır. Mevlevîlik de böylece doğmuştur.

  Hz. Mevlâna, aşkından ve inancından bir lav gibi fışkırıp taşan coşkusuyla ve bütün benliğiyle, bağlı olduğu İslâm’ın kurallarından ödün vermeyip, Allah’ın emirlerine sadık kalarak; gönlünde kaynayan coşkusunu, aşkını dolu dolu yaşamış ve yaşatmış yüce bir İslâm düşünürü, emsalsiz bir din bilgini, kâ’bına erişilmez bir edip ve şâirdir.

  Hz. Mevlâna’dan sonra onun feyziyle yaşayan, onun meş’alesini taşıyan asil nesli, başta büyük oğlu Sultan Veled olmak üzere, kendi neslinden gelen, Mevlâna’ya gönül veren nice Mevlevî büyükleri ve Mevlevî muhibleri, bu nur şelâlesini havuzlamışlar, birtakım kurallar altına almışlar, Mevlâna mefkûresini zevâlsiz bir gelenek haline getirmişlerdir. Mevlevîlerin yaşantısını, tekke hayatını, özellikle de semâ’ını, “âdâb” denilen birtakım ciddî kayıt ve kurallarla çevrelemiş, yerli yerine oturtmuşlardır.

  ***

  Sema Gösterisi (Mevlevi Semâ Töreni) Yapılan Mekanlar:

  SultanAhmet Bölgesi , Sirkeci Bölgesi , Beyoğlu Bölgesi

   

  Beyoğlu - Galata Mevlevihanesi Derviş Evi, Zeytinburnu - Yenikapı Mevlevihanesi Derviş Evi, Cankurtaran Mevlevi İsmail Dede Efendi Derviş Evi, Eyüp Bahariye Mevlevihanesi, Sultanahmet Etkinlik Salonları

  

  Yazarın Diğer Yazılarını Göster / Author's Other Articles

Röportajlar
Anket

Uluslararası Rumi Mevlevi Topluluğu'nun Sitesini Nereden Öğrendiniz?

Neticeler


Other Polls

konser nukte multimedia foto kitap evi